YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน เครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

เครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือความหมาย
รูปนักบุญเทเรซา  ความหมาย เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ และเป็นนามชื่อของโรงเรียน นักบุญเทเรซาเป็นแบบอย่างแห่งความรักที่บริสุทธิ์และสุภาพ ท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ ซื่อ เรียบง่าย
รูปดอกกุหลาบ  ความหมาย   เป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่บริสุทธิ์  เป็นความรักที่ให้ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน  เป็นความรักที่แบ่งปัน  ช่วยเหลือ  เป็นต้น  ผู้ที่ทุกข์ยากลำบาก
รูปคบเพลิงและหนังสือ ความหมาย เป็นแหล่งความรู้ที่ส่องสว่างสติปัญญาแก่ผู้เรียน
รูปกางเขนและรวงข้าว ความหมาย การแพร่ธรรม  เป็นการเผยแพร่ข่าวดีของพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักรคาทอลิกของประเทศไทย
BANGKOK ARCHDIOCESE ความหมาย การดำเนินงานอยู่ในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

สีประจำโรงเรียน

สีขาว-แดง  เป็นสีประจำโรงเรียนที่เตือนให้ชาวเซนต์เทเรซาทุกคน มีความรัก ความเมตตาต่อมวลมนุษย์
สีขาว  หมายถึง  จิตใจที่บริสุทธิ์  การช่วยเหลือ  การให้อภัย
สีแดง  หมายถึง  ความรักที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกกุหลาบแดง  หมายถึง  ความรักที่บริสุทธิ์  จรรโลง คุณค่าของสังคมให้ชีวิตก้าวหน้าและสดใส

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 07:09 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง