YOU ARE HERE: หน้าแรก บุคลากรโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

อีเมล พิมพ์ PDF

ครูอมรศักดิ์  กวดวงศ์ษา

หัวหน้างานแผนบุคลากร

ครูสุพัตรา  ดีเจริญ

งานพัฒนาครูและบุคลากร

ครูอัญชลี  ไชยเทพ

งานพัฒนาครูและบุคลากร

ครูนิตยา  โมกขะเวส

งานพัฒนาครูและบุคลากร

ครูสุนิสา  เซ็นมะ

งานกำกับ ติิดตาม และประเมินผลฝ่าย

ครูจันทร์เพ็ญ  ชาติวิเศษ

งานกำกับ ติิดตาม และประเมินผลฝ่าย

ครูจิระวรรณ  พันบูระ

หัวหน้าแผนงานเทคโนโลยี

ครูเอมอร  พุ่มแก้ว

งานเทคโนโลยี

ครูพชร  วานิชคาม

งานเทคโนโลยี

ครูเกษม  บินตาฮี

งานธุรการ

ครูสุรีย์พร  ประกอบกุล

หัวหน้างานแผนงานบริหารทั่วไป

ครูศิรัชวัลย์  เด่นดวง

งานการเงิน


ครูศุภิสรา  อุปชัย

งานบัญชี / งบประมาณ

ครูศิริโฉม  ศรีจันทร์โฉม

งานการเงิน

เจ้าหน้าที่สุเทพ  สุขจันทร์

งานเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่วรเศรษฐ  ธนเศรษฐพล

งานเทคโนโลยี


ครูลัดดาวรรณ์  จันทร์สุวรรณ

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน /website

เจ้าหน้าที่ศันสนี  สายสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่จาริยา  ดะเก๊ะ

งานบัญชี / งบประมาณ

เจ้าหน้าที่สุรีย์ภรณ์  มากศรี

งานสำนักงานวัด

เจ้าหน้าที่ชิดชนก  ยิ้มละม้าย

งานบริการ / ต้อนรับ

เจ้าหน้าที่กัลยา  เทียมเมฆ

งานพัสดุ - ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่วาสนา  นันทจะรูญ

งานสหการ

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 เวลา 08:58 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง