YOU ARE HERE: หน้าแรก บุคลากรโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

ครูสารี่   เสาวคนธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูสง่า   บินตาฮี

ที่ปรึกษางานกิจการนักเรียน


ครูพัชนีพันธ์   อัสอารี

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1

ครูวารี   ดะแปรกะเซ็ม

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาที่ 2

ครูดาราณี   วงษ์สุวรรณ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3

 

 

 

 

ครูวัชรพงษ์  โสมุล

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4


ครูถนอมรัตน์  เรืองวิเศษทรัพย์

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5


ครูวัลภา   สำเภาพงษ์

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6

ครูวรรณ์นา   ชนะสุข

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสมควร  คำจ่าง

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูกัลยา  แสนต่างนา

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ครูสมพร  ตอยยีบี

งานปกครอง

ครูนงนุช  สอนามา

งานกิจกรรมนักเรียน

ครูชูเชิด  เสริฐฉาย

งานกิจกรรมนักเรียน

ครูสมศรี  วงศ์ศรี

งานกิจกรรมนักเเรียน


ครูอาทิตยา  แสงสุข

งานกิจกรรมนักเรียน


ครูวโรดม  กริชไพฑูรย์

งานกิจกรรมนักเรียน

ครูสุภาวนัส  อิมัง

งานกิจกรรมนักเรียน

ครูวีระชัย  เลาะห์มิน

งานกิจกรรมนักเรียน

ครูปลื้มกมล  มีนพัฒนสันติ

งานกิจกรรมนักเรียน

ครูณิชกุล  สีดา

งานระเบียบวินัย


ครูสุวรรณ  สุขสวัสดิ์

งานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

ครูเรณู  ฉ่ำสมบูรณ์

งานสวัสดิการและความปลอดภัยนักเรียน

ครูลินดา  นิโอ๊ะ

งานประชาสัมพันธ์

ครูภัคจิรา  สิงห์สนิท

เลขานุการ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2016 เวลา 07:27 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง