YOU ARE HERE: หน้าแรก

ชี้แจง การเรียนการสอน Online ด้วยระบบ Virtual School โรงเรียนเซนต์เทเรซา

อีเมล พิมพ์ PDF

ชี้แจง การเรียนการสอน Online ด้วยระบบ Virtual School โรงเรียนเซนต์เทเรซา

วัตถุประสงค์

การเรียนการสอน Online เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ตามหลักสูตร เพื่อให้เด็กๆ ใช้เวลาในช่วงวิกฤตนี้อย่างมีประโยชน์ต่อตนเอง (เมื่อเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ตามหลักสูตรตั้งแต่การเรียนรู้หน่วยที่ 1 ค่ะ)

Ä ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เนื่องจากเป็นชั้นเด็กเล็กทางโรงเรียนจะกำหนดวิชาเรียน ในแต่ละวันตามความเหมาะสม การเข้าเรียนของนักเรียนจะเข้าเวลาไหนตามแต่ความสะดวกของท่านผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะเข้าเรียนรู้       แต่ขอให้อยู่ภายในวันที่โรงเรียนกำหนด หากในวันที่กำหนด นักเรียน/ผู้ปกครองคนใด ไม่สะดวกต่อการเรียน ขอให้แจ้งกับคุณครูประจำชั้นเป็นรายบุคคล เพื่อครูประจำชั้นจะได้ทำการประสานงานกับคุณครูประจำวิชาต่อไป และในระหว่างเรียนหากผู้ปกครองมีเวลาว่าง ท่านสามารถแนะนำบุตรหลานของท่านขณะเรียนจะดีมาก

Äระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ทางโรงเรียนจะจัดตารางวิชาเรียน และเวลาเรียนในแต่ละวัน เพื่อสะดวกต่อการติดตามการเรียนแต่ละวิชา แต่ถ้าหากในช่วงเวลานั้นๆ นักเรียนคนใดไม่สะดวกต่อการเข้าเรียน ขอให้แจ้งกับคุณครูประจำชั้นเป็นรายบุคคล เพื่อครูประจำชั้นจะได้ทำการประสานงานกับคุณครูประจำวิชาต่อไป

หมายเหตุ

1) ช่องทางการใช้งานระบบ Virtual School

- ผ่านแอพพลิเคชั่น Virtual School (ได้ทั้งระบบ IOS และ Android) เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน

บนสมาร์ทโฟน ( โทรศัพท์มือถือ , IPAD)

- ผ่านเว็ปไซด์ www.virtualschool.club เหมาะสำหรับผู้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

(PC / Notebook)

2) การเรียน Online ไม่ได้เป็นการเรียนชดเชย Summer แต่เป็นการใช้เวลาในช่วงวิกฤตนี้อย่างมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียน และผลจากการเรียน Online นี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนโดยคุณครูประจำวิชาจะไม่นำไปคิดเป็นคะแนนเพื่อตัดเกรด (แต่หากนักเรียนได้เรียน Online นักเรียนจะได้เพิ่มพูนความรู้/ทักษะ       เพื่อนำไปใช้สอบในเวลาเรียนปกติ)  เริ่มเรียน Online พร้อมกันวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

3) เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (หรือตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ) เด็กๆ จะได้เรียนครบตามหลักสูตร

 

VTR แนะนำโรงเรียน

แปรขบวนถวายพ่อหลวง