YOU ARE HERE: หน้าแรก

ประกาศจากโรงเรียนเซนต์เทเรซา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2( ๒๕๖๓)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศจากโรงเรียนเซนต์เทเรซา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2
#ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความร่วมมือที่ดีเสมอมา และจักขอบพระคุณยิ่งถ้าช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 เวลา 13:17 น. )  

รับสมัครนักเรียนใหม่

 


แปรขบวนถวายพ่อหลวง