YOU ARE HERE: หน้าแรก

ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้ กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 1 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้

กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 1 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562


 

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง