YOU ARE HERE: หน้าแรก บุคลากรโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

ครูนันทกา   บินตาฮี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (มัธยม)


ครูจารุวรรณ  เจริญวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ประถม)


ครูวนิดา   เอี่ยวศิริ

หัวหน้างานทะเบียน/ วัดผล


ครูวาสนา  สร้างการนอก

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


ครูดารุณี   เจริญสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ครูจุไรรัตน์   เรืองพยุงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศา่สตร์


ครูดวงเดือน   พลมาก

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา


ครูเทวฤทธิ์  ทุมพร

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


ครูภัคจิรา   สิงห์สนิท

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ


ครูบุษณี  มินเด็น

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูทัศนีย์   แอนดะริส

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูกิตติพงษ์   ราชเจริญ

หัวหน้างานลูกเสือระดับมัธยม

ครูวัลภา   สำเภาพงษ์

หัวหน้างานลูกเสือระดับประถม

ครูกฤษณลักษณ์   มูลผล

หัวหน้างานชมรมประถม

ครูชัยวัฒน์  พูลลาภ

หัวหน้างานชมรมมัธยม

ครูลัดดา   วังสตัง

ประสานงานครูต่างชาติ

ครูจิตญาดา  กาฬพันธ์

หัวหน้างานแนะแนว

ครูจิราภรณ์   ธรรมสาร

ผู้ช่วยงานแนะแนว

ครูดวงพร   งามชัยภูมิ

หัวหน้างานห้องสมุด

ครูอัญณิการ์  กระจ่าง

ผู้ช่วยงานห้องสมุด

ครูถนอมจิตร  เรืองวิเศษทรัพย์

หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้

ครูสุนิศา   แดงโกเมน

หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้

ครูรัชรินทร์   เจริญผล

ผู้ช่วยงานวัดผล


เจ้าหน้าที่ธีระวัฒน์  ทุ่งคำ

ผู้ช่วยงานวัดผล

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 เวลา 09:01 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง