YOU ARE HERE: หน้าแรก บุคลากร คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

บาทหลวงมาโนช สมสุข
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2021 เวลา 10:32 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง