YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์

เป้าหมาย กลยุทธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

เป้าหมาย (Goals)
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมทั้งเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักปฏิบัติของศาสนา
ผู้เรียนรู้จักและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียนรู้จักและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยี และก้าวทันโลก
ครูและบุคลากรมีความสามารถตามศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีสุขภาพกายและจิตที่ดี โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

กำหนดกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  มุมมองด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Product Perspective)
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิต ที่ดี และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกำหนดของโรงเรียน และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักปฏิบัติทางศาสนาที่นับถือ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและใช้อย่างประหยัดและรู้คุณประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถทาง     วิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมแลพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ     การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุและผล
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ     ก้าวทันโลก

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  มุมมองด้านการพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้ในองค์กร (Learning and Growth Perspective)
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ของครูและบุคลากร ในการสอนและปฏิบัติ มีสุขกายที่แข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี พัฒนาครูและบุคลกรด้านสุขภาพกาย หน้าที่ตามศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร ในการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาความรู้สามารถของครูและบุคลกรเกี่ยวกับระบบการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 มุมมองด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน (Internal Process Perspective)
กลยุทธ์ที่ 1    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2    การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารงานด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3    การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชน และบริการทางการศึกษาแก่ชุมชน

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ (Financial Perspective)
กลยุทธ์ที่ 1 รายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประมวลภาพ

left direction
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2562
บริษัทเบ๊นโบ๊ท จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องความดีและความซื่อสัตย์
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระดับอนุบาล
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.6-ม.3
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.3-ป.4
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.1-ป.2
กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5 - ม.3 (ปีการศึกษา 2562)
กิจกรมมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.1 - ป.4 (ปีการศึกษา 2562)
กิจกรรมไหว้ครู ระดับประถม 5 - มัธยม 3  ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมไหว้ครู ระดับประถม 1 - 4 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม D-NEE
สก็อต คิตซ์ เข้ามาจัดกิจจกรมให้น้องๆ
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย 2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
อบรมการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บริษัทจอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น อนุบาล1-อนุบาล3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.2)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.6)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.5)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.2)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program  ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (อังกฤษ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (อังกฤษ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (คณิตศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (คณิตศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (ภาษาไทย)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (ภาษาไทย)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทืี่ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทืี่ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับสายชั้น
มอบวุฒืบัตร ม.3 และกินเลี้ยง
พักผ่อนประจำปีวงโยธวาทิต
อบรมให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันภัยตนเองจากโรคภัย 2562
เลือกตั้งสภานักเรียน
บัณฑิตน้อย
โครงการวันวิชาการปฐมวัย
โครงการวันวิชาการ ป.5 - ม.3
โครงการวันวิชาการ ชั้นป.1-ป.4
ปัจฉิม ม.3
สอบคิดวิเคราะห์ ป.3 ป.3 และ ม.3
เยี่ยมบ้านเด้กกำพร้า
ร่วมงานมหานครเกมส์
มอบวุฒิบัตรรางวัลต่าง ๆ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยม ม.1-ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรมขอบคุณผู้บริหาร โอกาสวันคริสต์มาส
กิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในโอกาสคริสต์มาส
กีฬาสีประถม - มัธยม 2562
กิจกรรมวันเด็ก อนุบาล
กิจกรรมวันเด็ก ประถม-มัธยม 2562
กิจกรรมบ้านลมหรรษา
กิจกรรม English Camp 2019
กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจรเนื่องในวันสรืสต์มาส
กิืจกรรม St. got talent 2019
กิจกรรมจอห์นสัน แอนดฺ์ จอนห์สัน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561
มูลนิธิแสง ให้ความรู้กับนักเรียน
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 100 ปี
ทัศนศึกษา ป.6 ที่สวนไทย พัทยา จ.ชลบุรี
ทัศนศึกษา ป.4 ที่พระราชวังบางปะอิน ตลาดน้ำอโยธยา จ.อยุธยา
ทัศนศึกษา ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งชาติแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
กิจกรรมคิเรอิ คิเรอิ อนุบาล ปี 2561
ทัศนศึกษา ป.2 underwater world pattaya และเมืองจำลอง
ทัศนศึกษา ป.1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
วันแม่ 10 ส.ค. 61 เซนต์เทเรซา
ทัศนศึกษา ม.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อและวัดภูเขาทอง จ. อยุธยา
ทัศนศึกษา ม.2 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียวสยาม) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพ ฯ
ทัศนศึกษา ม.1 ณ หอไทยนิทัศน์ และ Art in Paradise
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย
พิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่
วีดีโอแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2561
แห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2561
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ม.1 -ม.2
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.5 - ป.6
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.3-ป.4
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.1 - ป.2
เคลือบฟลูออไรด์ ปฐมวัย
ดิชมิลล์ Gen I
สัปดาห์ให้ความรู้และต่อต้านยาเสพติด
สมโภชพระหฤทัย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี รับรางวัลผู้ช่วยดีเด่นและครูดีเด่น
กิจกรรมไหว้ครูปฐมวัย
กิจกรรมไหว้ครูประถม-มัธยม
วันสุนทรภู่
เดินรณรงค์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
vsed
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
right direction

แปรขบวนถวายพ่อหลวง