YOU ARE HERE: หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนเซนต์เทเรซาจัดการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม สุขภาพกาย-จิตที่ดี รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุและผล  โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริหารจัดการและในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

 1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม สุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการสื่อสาร
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 5. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
 6. พัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
 7. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ประมวลภาพ

left direction
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2562
บริษัทเบ๊นโบ๊ท จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องความดีและความซื่อสัตย์
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระดับอนุบาล
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.6-ม.3
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.3-ป.4
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.1-ป.2
กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5 - ม.3 (ปีการศึกษา 2562)
กิจกรมมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.1 - ป.4 (ปีการศึกษา 2562)
กิจกรรมไหว้ครู ระดับประถม 5 - มัธยม 3 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมไหว้ครู ระดับประถม 1 - 4 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม D-NEE
สก็อต คิตซ์ เข้ามาจัดกิจจกรมให้น้องๆ
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย 2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
อบรมการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บริษัทจอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น อนุบาล1-อนุบาล3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.2)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.6)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.5)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.2)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (อังกฤษ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (อังกฤษ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (คณิตศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (คณิตศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (ภาษาไทย)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (ภาษาไทย)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทืี่ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทืี่ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับสายชั้น
มอบวุฒืบัตร ม.3 และกินเลี้ยง
พักผ่อนประจำปีวงโยธวาทิต
อบรมให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันภัยตนเองจากโรคภัย 2562
เลือกตั้งสภานักเรียน
บัณฑิตน้อย
โครงการวันวิชาการปฐมวัย
โครงการวันวิชาการ ป.5 - ม.3
โครงการวันวิชาการ ชั้นป.1-ป.4
ปัจฉิม ม.3
สอบคิดวิเคราะห์ ป.3 ป.3 และ ม.3
เยี่ยมบ้านเด้กกำพร้า
ร่วมงานมหานครเกมส์
มอบวุฒิบัตรรางวัลต่าง ๆ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยม ม.1-ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรมขอบคุณผู้บริหาร โอกาสวันคริสต์มาส
กิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในโอกาสคริสต์มาส
กีฬาสีประถม - มัธยม 2562
กิจกรรมวันเด็ก อนุบาล
กิจกรรมวันเด็ก ประถม-มัธยม 2562
กิจกรรมบ้านลมหรรษา
กิจกรรม English Camp 2019
กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจรเนื่องในวันสรืสต์มาส
กิืจกรรม St. got talent 2019
กิจกรรมจอห์นสัน แอนดฺ์ จอนห์สัน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561
มูลนิธิแสง ให้ความรู้กับนักเรียน
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 100 ปี
ทัศนศึกษา ป.6 ที่สวนไทย พัทยา จ.ชลบุรี
ทัศนศึกษา ป.4 ที่พระราชวังบางปะอิน ตลาดน้ำอโยธยา จ.อยุธยา
ทัศนศึกษา ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งชาติแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
กิจกรรมคิเรอิ คิเรอิ อนุบาล ปี 2561
ทัศนศึกษา ป.2 underwater world pattaya และเมืองจำลอง
ทัศนศึกษา ป.1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
วันแม่ 10 ส.ค. 61 เซนต์เทเรซา
ทัศนศึกษา ม.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อและวัดภูเขาทอง จ. อยุธยา
ทัศนศึกษา ม.2 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียวสยาม) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพ ฯ
ทัศนศึกษา ม.1 ณ หอไทยนิทัศน์ และ Art in Paradise
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย
พิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่
วีดีโอแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2561
แห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2561
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ม.1 -ม.2
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.5 - ป.6
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.3-ป.4
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.1 - ป.2
เคลือบฟลูออไรด์ ปฐมวัย
ดิชมิลล์ Gen I
สัปดาห์ให้ความรู้และต่อต้านยาเสพติด
สมโภชพระหฤทัย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี รับรางวัลผู้ช่วยดีเด่นและครูดีเด่น
กิจกรรมไหว้ครูปฐมวัย
กิจกรรมไหว้ครูประถม-มัธยม
วันสุนทรภู่
เดินรณรงค์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
vsed
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
right direction

แปรขบวนถวายพ่อหลวง